نمایش دادن همه 30 نتیجه

تابه بیضی شیشه ای 32*25 سانتیمتر 2.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005102004

out of stock
سایز : 32 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه بیضی شیشه ای 32*25 سانتیمتر 2.5 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005102014

out of stock
طول : 32 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه بیضی شیشه ای 32*25 سانتیمتر 2.5 لیتر کوکینگ صورتی پلی آو کالرز 005102024

out of stock
سایز : 32 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 27 سانتیمتر کوکینگ پلی آو کالرز 005102021

out of stock
سایز : 27 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 27*18 سانتیمتر 1.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005102001

out of stock
سایز : 27 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 27*18 سانتیمتر 1.5 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005102011

out of stock
سایز : 27 سانتی متر
حجم : 1.5 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31 سانتیمتر 2.5 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005102002

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31 سانتیمتر 2.5 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005102012

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31 سانتیمتر 2.5 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005102022

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31*23 سانتیمتر 2.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005102005

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31*23 سانتیمتر 2.5 لیتر صورتی کوکینگ پلی آو کالرز 005102025

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 31*23 سانتیمتر 2.5 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005102015

out of stock
سایز : 31 سانتی متر
حجم : 2.5 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35 سانتیمتر 2.4 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005101002

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 2.4 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35 سانتیمتر 2.4 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005101012

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 2.4 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35 سانتیمتر 3.5 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005102023

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 3.5
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35*19 سانتیمتر 2.4 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز مدل کد 005101022

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 2.4 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35*27 سانتیمتر 3.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005102003

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 3.5 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تابه مستطیل شیشه ای 35*27 سانتیمتر 3.5 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005102013

out of stock
سایز : 35 سانتی متر
حجم : 3.5 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

شربت خوری رنگی بلوری پلی آو کالرز 005024002

out of stock
ارتفاع : 24 سانتی متر
حجم : 190 میلی لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت

کاسه شیشه 3.5 لیتر صورتی کوکینگ پلی آو کالرز 005103003

out of stock
قطر : 27 سانتی متر
حجم : 3.5  لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 0.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005103021

out of stock
قطر : 15 سانتی متر
حجم : 0.5 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 0.5 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005103022

out of stock
قطر : 15 سانتی متر
حجم : 0.5 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 1.7 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005103011

out of stock
قطر : 21 سانتی متر
حجم : 1.7 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 1.7 لیتر صورتی کوکینگ پلی آو کالرز 005103013

out of stock
قطر : 21 سانتیمتر
حجم : 2.7 لیتر
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 1.7 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005103012

out of stock
قطر : 21 سانتی متر
حجم : 1.7 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 3.5 لیتر سفید کوکینگ پلی آو کالرز 005103001

out of stock
قطر : 27 سانتی متر
حجم : 3.5  لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

کاسه شیشه ای 3.5 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005103002

out of stock
قطر : 27 سانتی متر
حجم : 3.5  لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

مرغ خوری شیشه ای 34 سانتیمتر 2.8 لیتر صورتی کوکینگ پلی آو کالرز 005101021

out of stock
سایز : 34 سانتی متر
حجم : 2.8
رنگ : صورتی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

مرغ خوری شیشه ای 34 سانتیمتر 2.8 لیتر طوسی کوکینگ پلی آو کالرز 005101011

out of stock
سایز : 34 سانتی متر
حجم : 2.8 لیتر
رنگ : طوسی
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

مرغ خوری شیشه ای 34 سانتیمتر 2.8 لیتر کوکینگ پلی آو کالرز 005101001

out of stock
سایز : 34 سانتی متر
حجم : 2.8 لیتر
رنگ : سفید
جنس بدنه : شیشه مقاوم در برابر حرارت
تابه پخت و پز مناسب برای استفاده در فر و ماکروویو

تاریخچه شرکت پلی آو کالرز

دفتر مرکزی بوهمیا کریستال صاحب برند پلی آو کالرز (Play of Colors) واقع در شهر سلب در سال 1975 شروع به کار کرد و امروزه یکی از پیشگامان صنعت شیشه در آلمان می‌باشد.
شرکت بوهمیا کریستال از همان بدو تولد ارتباطی بسیار نزدیک و تنگاتنگ با مهندسان، کارگران و خبرگان صنعت شیشه‌ی کشور چک برقرار کرد تا بتواند تمام تکنیک‌های تولید بلور و کریستال را از دیرباز به این شرکت منتقل نماید. همکاری بسیار نزدیک با شرکت کاوالیر کشور چک که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور و شیشه در دنیا می‌باشد، باعث شده تا بوهمیا کریستال بتواند طیف وسیعی از جدیدترین و مدرن‌ترین کریستال‌ها را به صورت مدرن و سنتی تولید نماید. بوهمیا کریستال هم اکنون صاحب بسیاری از برندهای شناخته شده در حوزه کریستال و بلور همچون بوهمیا سلکشن، زیماکس و پلی آو کالرز می‌باشد.
موفقیت بوهمیا کریستال در تنوع بی‌نظیری از محصولات و ظروف شامل انواع ظروف نوشیدنی، هدایا (ساخته شده توسط ماشین یا به روش دست‌ساز و سنتی)، ظروف نگهدارنده مقاوم در برابر گرما، ظروف مخصوص چای، قهوه و نوشیدنی‌های سرد و داغ و همچنین طیف وسیعی از لوازم آزماشیگاهی نهفته است. برای داشتن رنگ‌های بیشتر روی میز ناهارخوری و همچنین آشپزخانه، ما برند پلی آو کالرز را با تنوعی بی‌نظیر از پیاله‌ها، لیوان‌ها، جا شمعی‌‌ها، گلدان و ظروف رنگارنگ به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌تواند رنگ‌های طبیعی و زیبایی را به میز و دکوراسیون شما تزریق نماید.

از کجا می توان محصولات شرکت پلی آو کالرز اصل را خریداری کرد؟

کادر مجموعه‌ی رابیما همواره در تلاش است تا محصولات تولید شده توسط این شرکت را تحت نظر گارانتی شرکت رابیران در فروشگاه خود تأمین و برای فروش مخصوص برای علاقه‌مندان ظروف رنگی شیشه‌ای فراهم می‌کند. شما می‌توانید طیف بسیار گسترده و متنوعی از کالاهای شرکت پلی آو کالرز را در این صفحه از فروشگاه رابیما مشاهده نمایید. در صورت تصمیم به خرید هر یک از آنها، ما به شما یک کالای درجه یک اصل دارای گارانتی را تضمین می‌کنیم و در نهایت شما مشتری گرامی را از خدمات پس از فروش مجموعه بهره‌مند خواهیم نمود.