نمایش دادن همه 35 نتیجه

اردورخوری کریستال 2 پارچه 12 سانتیمتر کلون اورفورش 6474801

out of stock
ارتفاع : 12 سانتیمتر
قطر : 4.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

دیس کریستال 24.5 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569271

out of stock


ارتفاع : 4.2 سانتیمتر
قطر : 24.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

دیس کریستال 31.5 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569273

out of stock


ارتفاع : 5.4 سانتیمتر
قطر : 31.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

دیس گرد کریستال 32.8 سانتیمتر پیرل اورفورش 6719789

out of stock
قطر : 32.8 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

دیس مستطیل کریستال 32 سانتیمتر پیرل اورفورش 6719791

out of stock
طول : 32.8 سانتیمتر
قطر : 15.8 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

سرویس پیش دستی 4 پارچه کریستال 17.4 سانتیمتر پیرل اورفورش 6719788

out of stock


تعداد: 4 پارچه
قطر : 17.4 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 10.7 سانتیمتر ولنتینو اورفورش 6530562

out of stock


ارتفاع : 6.8 سانتیمتر
قطر : 10.7 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 11 سانتیمتر رسپبری اورفورش 6475762

out of stock


ارتفاع : 6.9 سانتیمتر
قطر : 11 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 11.9 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569262

out of stock


ارتفاع : 6 سانتیمتر
قطر : 11.9 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 12.2 سانتیمتر رسپبری اورفورش 6475763

out of stock


ارتفاع : 7.3 سانتیمتر
قطر : 12.2 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 2 پارچه 10 سانتیمتر کلون اورفورش 6474861

out of stock


ارتفاع : 10 سانتیمتر
قطر : 7 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 2 پارچه 10 سانتیمتر کلون اورفورش 6474862

out of stock


ارتفاع : 10 سانتیمتر
قطر : 7 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

شمعدان کریستال 9.2 سانتیمتر رسپبری اورفورش 6475761

out of stock


ارتفاع : 5.5 سانتیمتر
قطر : 9.2 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه بزرگ کریستال 28.4 سانتیمتر پیرل اورفورش 6719787

out of stock


ارتفاع : 11.4 سانتیمتر
قطر : 28.4 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 14.3 سانتیمتر گلسیال اورفورش 6320411

out of stock

ارتفاع : 14.3 سانتیمتر
قطر : 11.3 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 14.4 سانتیمتر اوریون اورفورش 6464211

out of stock
ارتفاع : 11 سانتیمتر
قطر : 18 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 14.5 سانتیمتر کورونا اورفورش 6438412

out of stock


ارتفاع : 9.5 سانتیمتر
قطر : 14.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 16 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569212

out of stock


ارتفاع : 9.5 سانتیمتر
قطر : 16 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 18 سانتیمتر اوریون اورفورش 6464212

out of stock
ارتفاع : 11 سانتیمتر
قطر : 18 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 19.2 سانتیمتر رسپبری اورفورش 6475712

out of stock


ارتفاع : 7.5 سانتیمتر
قطر : 19 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 19.2 سانتیمتر رولوشن اورفورش 6320311

out of stock
ارتفاع : 19.2 سانتیمتر
قطر : 19.2 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 19.5 سانتیمتر گلسیال اورفورش 6320412

out of stock

ارتفاع : 14.5 سانتیمتر
قطر : 19.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 20.5 سانتیمتر رسپبری اورفورش 6475713

out of stock
ارتفاع : 10 سانتیمتر
قطر : 20.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 21 سانتیمتر ولنتینو اورفورش 6530512

out of stock


ارتفاع : 10 سانتیمتر
قطر : 21 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 22.5 سانتیمتر کورونا اورفورش 6438414

out of stock


ارتفاع : 13 سانتیمتر
قطر : 22.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 26.2 سانتیمتر رولوشن اورفورش 6320312

out of stock

ارتفاع : 26.2 سانتیمتر
قطر : 18.3 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کریستال 31 سانتیمتر رولوشن اورفورش 6320322

out of stock

ارتفاع : 10 سانتیمتر
قطر : 32 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

کاسه کوچک کریستال 21.5 سانتیمتر پیرل اورفورش 6719786

out of stock


ارتفاع : 7.9 سانتیمتر
قطر : 21.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 30 سانتیمتر ولنتینو اورفورش 6530523

out of stock


ارتفاع : 30 سانتیمتر
قطر : 16.5 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 14 سانتیمتر کورونا اورفورش 6438421

out of stock
ارتفاع : 14 سانتیمتر
قطر : 9 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 19 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569221

out of stock
ارتفاع : 19 سانتیمتر
قطر : 14.8 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 21.2 سانتیمتر گلسیال اورفورش 6320421

out of stock


ارتفاع : 21.2 سانتیمتر
قطر : 13.6 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 23.5 سانتیمتر پرسیوس اورفورش 6569223

out of stock


ارتفاع : 23.5 سانتیمتر
قطر : 17.4 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 27 سانتیمتر گلسیال اورفورش 6320422

out of stock


ارتفاع : 27 سانتیمتر
قطر : 15 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

گلدان کریستال 29.9 سانتیمتر رولوشن اورفورش 6320321

out of stock
ارتفاع : 29.9 سانتیمتر
قطر : 16.7 سانتیمتر
جنس بدنه: کریستال
رنگ: شفاف
گارانتی اصالت کالا و سلامت فیزیکی

تا حالا به این فکر کردید که چگونه ساده‌ترین مواد مانند آهک و ماسه قابلیت این را دارند تا به اشیای شیشه‌ای زیبا و باشکوه تبدیل شوند؟ بهتر است بگوییم چه فرایندی طی می‌شود تا این مواد به ظاهر ساده و فاقد شکل خاص و اهمیت به شیشه تبدیل شوند؟ هنرمندان و طراحان با کمک چوب‌های برگرفته‌شده از درختان جنگل‌های سوئد اورفورش را به یک رهبر جهانی در صنعت شیشه تبدیل کردند.

کارخانه اورفورش (Orrefors) چگونه و توسط چه کسانی افتتاح شد؟

کارخانه‌های ساخت ظروف بلور و شیشه فعالیت خود را از سال ۱۷۲۶ میلادی آغاز کردند. شرکت اورفورش از نظر جغرافیایی در سال ۱۸۹۸ در کنار این کارخانه‌ها تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد. در همان سال کارگاه‌های چوب‌بری بسیاری وجود داشت که با تغییر شرایط مجبور شدند جای خود را به کارگاه‌های تازه ایجاد شده‌ی شیشه‌گری و بلورسازی که در آن ظروف شیشه برای مصارف فنی، پزشکی و خانگی تولید می‌شد، دادند؛ در نتیجه کارگاه‌های تازه تأسیس شیشه‌گری جایگزین کارخانه‌های ذوب آهن شدند و فعالیت خود را از شروع کردند.

در سال ۱۹۱۳ میلادی یوهان اکمان (Johan Ekman) که در شهر گوتنبرگ سوئد بزرگ شده بود مدیریت کل شرکت اورفورش را بر عهده گرفت. سپس او فردی بنام آلبرت آخلین (Albert Ahlin) را دستیار خود قرار داد و او را در رأس هرم کار قرار داد. آلبرت نقش بسزایی در آغاز عصر جدید شیشه‌گری داشت. در سال ۱۹۱۴ شرکت اورفورش شروع به ساخت ظروف کریستال نمود و با کمک روش قلم‌کاری توانست در طرح‌ها و الگوهای خریداری شده ظروف کریستال تولید نماید. این مجموعه با گذر زمان متوجه شد که نیاز به طرح‌ها و الگوهای جدید و نوین دارد؛ بنابراین تصمیم گرفت تا هنرمندان جدیدی را که از خلاقیت و نبوغ زبانزدی برخوردارند استخدام کند. بدین ترتیب در سال ۱۹۱۶ سیمون گیت (Simon Gate) و ادوارد هالد (Edward Hald) به استخدام این شرکت درآمدند. این دو در اولین فعالیت‌های آزمایشی خود شیوه ی حکاکی را در بر گرفتند و با کمک معلم خود یعنی نات برخویست (Knot Bergqvist) توانستند اولین جام‌های بلورین ساخته شده توسط کارخانه را بررسی و تحلیل کنند و آنها را مورد آزمایش قرار دهند. بیشتر دستاوردها و موفقیت‌های برجسته‌ی شرکت اورفورش در فستیوال‌ها و نمایشگاه‌های برگزار شده در سراسر جهان بدست آمد؛ مانند نمایشگاه گوتنبرگ در سال ۱۹۲۳ و نمایشگاه پاریس در سال ۱۹۲۵. تمام این فعالیت‌ها منجر به این شد تا محصولات تولید شده‌ی این شرکت مورد تحسین جهانیان قرار گیرد. به همین سبب تمام کارکنان این شرکت موفق به کسب جایزه‌ی گرند پری شدند و سرانجام آن را به ویترین افتخارات خود اضافه نمودند.

میراث به جا مانده اورفورش

به مرور زمان هنرمندان و طراحان بیشتری به اورفورش ملحق شدند که به سبب آن طرح‌ها اصلاح و تجدید نظر شدند. شیشه‌ای که امروزه تولید می‌شود، بر اساس تخصص تولید شده در بیش از یک قرن است. بهترین طراحان امروزه جهان را با نبوغ، درخشش و زیبایی ظروف شیشه‌ای خود مسحور می‌کنند. پس از دگرگونی شیشه از حالت شربتی و مذاب به کریستال درخشان، هر روز منظره‌ای تماشایی در فروشگاه‌های اورفورش دیده می‌شود. طراحان، شیشه‌گرها، برش‌کار‌ها، نقاشان و حکاک‌ها هر روز نقش خود را در این کار ماهرانه ایفا می‌کنند و هر لیوان از اورفورش زاییده‌ای منحصربه‌فرد و پیچیده از هنر بلامنازع آنها است.

رابیما، بزرگترین مرکز آنلاین فروش محصولات شرکت اورفورش

فروشگاه رابیما با افتخار خود را مرکز آنلاین فروش ظروف شیشه‌ای، کریستال و بلور شرکت سوئدی اورفورش عنوان می‌کند و به همین منظور در فروشگاه آنلاین خود بستری فراهم نموده است تا علاقه‌مندان به خرید ظروف این شرکت بتوانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند و سپس اقدام به خرید آنها کنند. در فروشگاه رابیما شما قادرید محصولات متنوعی از این شرکت را در طرح‌ها، رنگ‌ها و اشکال مختلف مشاهده نمایید. رابیما قبل از فروش محصولات شرکت اورفورش در ابتدا اصالت و سلامت فیزیکی آنها را تأیید می‌کند و آنها را همراه با گارانتی اصل و ضمانت‌نامه رسمی به مشتری محترم تحویل می‌دهد.