نمایش 1–100 از 141 نتیجه

کتری قوری 1.1+2.0 لیتر استیل تامبیک مات کرکماز 104-01

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری قوری استیل 1.1+2.0 لیتر پرویتا مات کرکماز 105-01

حجم کتری : 2 لیتر
حجم قوری : 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل مات
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق چینتمانی کرکماز 211

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.3 لیتر استیل براق شهناز کرکماز 214

حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.3 لیتر استیل براق شهناز کرکماز 215

حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.5 لیتر استیل براق ویوا کرکماز 219

حجم کتری: 2.5 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.5 لیتر استیل براق ویوا کرکماز 219-01

حجم کتری: 2.5 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.65 + 1.2 لیتر استیل براق پرا کرکماز 281

حجم کتری: 1.2 لیتر
حجم قوری: 0.65 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.7 + 1.5 لیتر استیل براق فلورا میدی کرکماز 118

حجم کتری: 1.5 لیتر
حجم قوری: 0.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.7 + 1.6 لیتر استیل براق دروپا میدی کرکماز 056

حجم کتری: 1.6 لیتر
حجم قوری: 0.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.7+1.4 لیتر استیل براق پرلا میدی کرکماز 027

حجم کتری : 1.4 لیتر
حجم قوری : 0.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.7+1.5 لیتر استیل براق اربیت میدی کرکماز 037

حجم کتری: 1.5 لیتر
حجم قوری: 0.7 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.8 + 1.6 لیتر استیل براق مینا میدی کرکماز 035

حجم کتری: 1.6 لیتر
حجم قوری: 0.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9 + 1.6 لیتر استیل براق استیما کرکماز 191

حجم کتری: 1.6 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9 + 1.6 لیتر استیل براق رزانا کرکماز 192

حجم کتری: 1.6 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9 + 1.6 لیتر استیل براق نوستالژی میدی کرکماز 228

حجم کتری: 1.6 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9 + 2.0 لیتر استیل براق آسترا کرکماز 098

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9 + 2.0 لیتر استیل براق کاپا کرکماز 078-01

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9+2.0 لیتر استیل براق آلیا کرکماز 047

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 0.9+2.0 لیتر استیل براق لارا کرکماز 202-01

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.0 + 2.0 لیتر استیل براق بلا کرکماز 045

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.0 + 2.0 لیتر استیل براق بلا کرکماز 045-01

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.0 + 2.0 لیتر استیل براق بلا کرکماز 045-02

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.0 + 2.0 لیتر استیل براق دیا کرکماز 224

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.0+2.0 لیتر استیل براق ورتکس کرکماز 197

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 1.9 لیتر استیل براق ریوا کرکماز 189

حجم کتری: 1.9 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 1.9 لیتر استیل براق ریوا کرکماز 189-01

حجم کتری: 1.9 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 1.9 لیتر استیل براق ریوا کرکماز 189-02

حجم کتری: 1.9 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 1.9 لیتر استیل براق ریوا کرکماز 189-03

حجم کتری: 1.9 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق تامبیک کرکماز 104

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق چینتمانی کرکماز 212

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق چینتمانی کرکماز 213

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق فلورا ماکسی کرکماز 119

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.0 لیتر استیل براق مینا ماکسی کرکماز 036

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.2 لیتر استیل براق ارنا کرکماز 227

حجم کتری: 2.2 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.3 لیتر استیل براق دروپا ماکسی کرکماز 057

حجم کتری: 2.3 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.4 لیتر رزگلد رنا کرکماز 226-02

حجم کتری: 2.4 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: رزگلد
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.4 لیتر قرمز رنا کرکماز 226-01

حجم کتری: 2.4 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: قرمز
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1 + 2.5 لیتر استیل براق رترو کرکماز 196

حجم کتری: 2.5 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1+2.0 لیتر استیل براق هاندان کرکماز 222

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1+2.0 لیتر استیل براق هاندان کرکماز 222-01

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.1+2.4 لیتر استیل براق افندی کرکماز 221

حجم کتری: 2.4 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2 + 1.8 لیتر استیل براق پرولاین کرکماز 274

حجم کتری: 1.8 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2 + 2.2 لیتر استیل براق نوستالژی ماکسی کرکماز 229

حجم کتری: 2.2 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2 + 2.5 لیتر استیل براق رترو کرکماز 194

حجم کتری: 2.5 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2 + 2.5 لیتر استیل براق رترو کرکماز 195

حجم کتری: 2.5 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2+2.0 لیتر استیل براق اربیت ماکسی کرکماز 038

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.2+2.0 لیتر استیل براق پرلا ماکسی کرکماز 028

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.3 + 3.0 لیتر استیل براق کاپا مگا کرکماز 079-01

حجم کتری : 2 لیتر
حجم قوری : 0.9 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.3 + 3.0 لیتر استیل براق مگا کرکماز 091

حجم کتری: 3.0 لیتر
حجم قوری: 1.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.3 + 3.5 لیتر استیل براق اورنلا کرکماز 220

حجم کتری: 3.5 لیتر
حجم قوری: 1.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.3 + 3.5 لیتر استیل براق فورستا کرکماز 217

حجم کتری: 3.5 لیتر
حجم قوری: 1.3 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.75 + 1.1 لیتر استیل سیلوا کاراجا 153.03.08.1851

حجم کتری: 1.75 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل براق ضد زنگ
رنگ دستگیره: قهوه ای

کتری و قوری 1.8 + 1.0 لیتر استیل بالنا کاراجا 153.03.07.9756

حجم کتری: 1.8 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه کتری: استیل ضد زنگ
جنس بدنه قوری: چینی

کتری و قوری 1.8+3.2 لیتر استیل براق اربیت مگا کرکماز 039

حجم کتری: 3.2 لیتر
حجم قوری: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.8+3.2 لیتر استیل براق پرلا مگا کرکماز 029

حجم کتری: 3.2 لیتر
حجم قوری: 1.8 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 1.9 + 1.0 لیتر استیل اسپرینگ کاراجا 153.03.08.1195

حجم کتری: 1.9 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل براق ضد زنگ
جنس دستگیره: استیل

کتری و قوری 2 + 1.1 لیتر استیل گالیا کاراجا 153.03.07.7822

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ
رنگ دستگیره: مشکی

کتری و قوری 2.0 + 1.0 لیتر استیل آکدنیز کاراجا 153.03.08.1192

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل براق ضد زنگ
رنگ دستگیره: آبی

کتری و قوری 2.0 + 1.0 لیتر استیل بیسیک کاراجا 153.03.08.1191

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.0 لیتر
جنس بدنه: استیل مات ضد زنگ
رنگ دستگیره: کرم

کتری و قوری 2.0 + 1.1 لیتر استیل کاراجا 153.03.08.0693

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل براق ضد زنگ
همراه با یک قوری چینی

کتری و قوری 2.0 + 1.1 لیتر استیل گالیا کاراجا 153.03.07.7821

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.1 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ
رنگ دستگیره: گلبه ای

کتری و قوری 2.0 + 1.2 لیتر استیل اسکار کاراجا 153.03.08.1196

حجم کتری: 2.0 لیتر
حجم قوری: 1.2 لیتر
جنس بدنه: استیل براق ضد زنگ
رنگ دستگیره: آبی

کتری و قوری 2.0 + 3.5 لیتر استیل براق دروپا مگا کرکماز 058

حجم کتری: 3.5 لیتر
حجم قوری: 2.0 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ: استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری 2.0+4.4 لیتر استیل براق لارگو کرکماز 199

حجم کتری : 4.4 لیتر
حجم قوری : 2.0 لیتر
جنس بدنه : استیل ضد زنگ 18/10 کروم-نیکل
رنگ : استیل براق
گارانتی 18 ماهه برلیان چابهار : نماینده انحصاری کرکماز در ایران

کتری و قوری بزرگ 4.0 + 2.2 لیتر پاوراستیل وگا کاراجا 153.03.08.0082

حجم کتری: 4.0 لیتر
حجم قوری: 2.2 لیتر
جنس بدنه: استیل ضد زنگ
جنس دستگیره: استیل مات

کتری و قوری شیشه ای 0.45 + 1.8 لیتر دورا کاراجا 153.03.08.0603حجم کتری: 1.8 لیتر
حجم قوری: 0.45 لیتر
جنس بدنه: شیشه ضد حرارت
جنس صافی: استیل ضد زنگ


کتری و قوری (Tea Pot Set) اصلی ترین جزء لوازم تهیه و سرو چای

با توجه به اهمیت نوشیدن چای و انواع دمنوش در بین کشورهای مختلف از جمله ایرانیها، وجود کتری و قوری را می توان به عنوان مهم ترین و ضروری ترین اجزای وسایل آشپزخانه برای تهیه این نوشیدنی لذت بخش به شمار آورد. با وجود انواع متنوع وسایل و لوازم تهیه چای و قهوه، ساده ترین وسیله برای تهیه چای همین روش دم کردن چای به وسیله کتری و قوری است. بنابراین برای خرید بهترین و با کیفیت ترین نوع کتری و قوری جدید باید در این زمینه اطلاعات لازم را داشته باشید تا از انتخاب خود راضی و مطمان باشید.

انواع کتری و قوری در بین مدل های متنوع موجود در بازار لوازم آشپزخانه

قوری و کتری هم به صورت تک و هم به صورت سرویس به فروش می رسد که هر کدام در مدل ها، طرح ها و جنس های متفاوت مانند کتری و قوری استیل، چینی، پیرکس و... در اندازه های گوناگون با توجه به نیاز و سلیقه شما در بازار لوازم آشپزخانه وجود دارند. همچنین کتری برقی هم یکی دیگر از انواع کتری هاست که با سرعت بالایی آب را به جوش می آورد یا چای سازهای برقی که همان کار کتری و قوری را برای تهیه و آماده کردن چای انجام می دهند ولی با سرعت بالاتر، نوع دیگری از کتری ها که با عنوان کتری قوری شیردار یا حتی سماور رو گازی نامیده می شوند به دلیل وجود شیر در قسمت پایین بدنه آنها عملکردی مانند سماور دارند که کار با آنها راحت تر از کتری معمولی است، سماورهای گازی و برقی هم کار کتری و قوری را انجام می دهند و برای تهیه چای از آنها استفاده می شود.

خرید اینترنتی  بهترین و با کیفیت ترین انواع کتری و قوری با قیمت مناسب در سایت رابیما

همان گونه که گفتیم برای اینکه بتوانید هنگام خرید کتری و قوری انتخاب خوبی داشته باشید و بهترین مارک کتری و قوری را خریداری کنید، باید یکسری نکات ضروری را در نظر بگیرید که مهمترین آنها جنس کتری و قوری است که باید در برابر حرارت و استفاده مداوم ماندگاری و دوام خوبی داشته باشد همچنین جنس دسته کتری و قوری که لازم است در برابر حرارت و وزن سنگین مقاومت داشته باشد و گنجایش آنها که با توجه به میزان مصرفی چای شما تعیین می شود. شرکت رابیما با بیش از 50 سال تجربه در زمینه واردات و توزیع وسایل و لوازم آشپزخانه با برندهای معتبر داخلی و خارجی مانند کرکماز، کاراجا، تاشوو و بامبوم انواع مختلف و زیبایی از لوازم تهیه و سرو چای و قهوه اعم از کتری قوری را همراه با ضمانت نامه رسمی و قیمت مناسب و جنس استیل ترک به مشتریان عزیز ارائه می دهد.